Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Sme strojárska spoločnosť zameraná na vývoj a výrobu:

 • radiálnych jednoradových guľkových a valčekových ložísk a ich komponentov pre strojársky a koľajový priemysel a výrobou obrábacích strojov a špeciálneho náradie vo VZ KNM,
 • špeciálnych dvojradových guľkových a valčekových ložísk pre automobilový, textilný a letecký priemysel vo VZ KBY,
 • všeobecnú strojársku výrobu, výrobu náradia, komponentov pre letecký a zbrojársky priemysel a výrobu a montáž oceľových konštrukcií a poskytovanie služieb tepelného spracovania AERO komponentov podľa požiadaviek zákazníka v prevádzke MACHINERY.

 

Uvedomujeme si, že dôvera, spokojnosť našich zákazníkov a bezpečnosť našich výrobkov sú  najdôležitejšie ciele spoločnosti KINEX BEARINGS napomáhajúce pri získavaní konkurenčnej výhody.

 

 

Preto stanovujeme nasledovnú politiku kvality a bezpečnosti:

 • kvalitou , bezpečnosťou produktov a poskytovaných služieb udržiavať a zvyšovať dôveru a spokojnosť zákazníkov,
 • úrovňou spolupráce, založenou na korektných, dlhodobých, otvorených a vzájomne výhodných vzťahoch udržať a získať nových zákazníkov v oblasti automobilového, železničného, leteckého, textilného, stavebného a strojárskeho priemyslu,
 • systém manažérstva kvality udržiavať tak, aby bol účinný, efektívny, zdokonaľovať ho podľa požiadaviek zákazníkov, zákonných/ aplikovateľných požiadaviek a vlastných potrieb,
 • v záujme dosahovania kvality a bezpečnosti produktov a poskytovaných služieb uplatňovať riadenie rizík a bezpečnostných aspektov, prevenciu a stratégiu nulových chýb,
 • pokračovaním rozvoja činností, ktoré nadväzujú na dosahované výsledky a tradície spoločností, optimalizáciou výrobných procesov, zavádzaním nových technológií, modernizáciou strojného vybavenia, využívaním schopností a skúseností zamestnancov zvyšovať spokojnosť zákazníkov, bezpečnosť v automobilovom, železničnom , v leteckom a v stavebnom priemysle, ako aj prosperitu majiteľov a zamestnancov,
 • vo všetkých procesoch a činnostiach realizovať stratégiu trvalého zlepšovania s cieľom zvyšovania kvality, hodnoty produktov, bezpečnosti produktov a poskytovaných služieb pre zákazníka,
 • riadiť všetky procesy so zámerom znižovania rizík a negatívnych dopadov na zákazníka,
 • rozvíjať partnerské vzťahy a spoluprácu s rozhodujúcimi externými poskytovateľmi a relevantnými zainteresovanými stranami s cieľom ich kladného vplyvu na kvalitu a konkurencieschopnosť našich produktov a poskytovaných služieb,
 • zvyšovať povedomie zamestnancov o zodpovednosti za kvalitu a bezpečnosť ich výstupov, neustále rozvíjať ich odborné znalosti, povedomie o kvalite formou vzdelávania, tréningu a motiváciou na všetkých úrovniach,
 • udržiavať a zlepšovať zavedený systém manažérstva kvality založený na medzinárodných normách ISO 9001, DIN EN 15 085-2, IATF 16 949, AS 9100 D, EN ISO 3834-2, STN EN 1090-1,2 a normy ISO 22 163.

 

Vedenie spoločnosti plne podporuje vyhlásenú politiku kvality a bezpečnosti. Pri jej plnení sa zaväzuje, že bude túto politiku dodržiavať a jej dodržiavanie bude vyžadovať od zamestnancov spoločnosti, externých poskytovateľov a všetkých zainteresovaných strán.